Όροι χρήσης της κάρτας

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η απόκτηση και η χρήση της κάρτας Φροντίδα Υγείας καθώς και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.
Η εκπτωτική κάρτα Φροντίδα Υγείας έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές και ιδιώτες ιατρούς, με σκοπό την παροχή εκπτωτικών υπηρεσιών και διαγνωστικών εξετάσεων στα μέλη της και εφόσον γίνει επίδειξη της κάρτας η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
Μέσω της ιστοσελίδας www.kartafrontidaygeias.gr όλα μας τα μέλη θα μπορούν να βλέπουν τα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα και κλινικές, τους συνεργαζόμενους ιατρούς, με αναλυτική παρουσίαση των παροχών τους καθώς και τα εκπτωτικά πακέτα που θα παρέχουν όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς προς τα μέλη μας. Οι ειδικές εκπτωτικές τιμές θα ισχύουν για ένα μέλος εφόσον δεν έχει λήξει η κάρτα Φροντίδα Υγείας που έχει στην κατοχή του.
Η ατομική κάρτα Φροντίδα Υγείας έχει ετήσια συνδρομή 60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής σε οικογενειακή κάρτα με ετήσια συνδρομή 15 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης ορίζονται από την ημερομηνία συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης και πληρωμής της αξίας της κάρτας.
Όλες οι παροχές των συνεργαζόμενων φορέων μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς έγγραφη προειδοποίηση των κατόχων των καρτών Φροντίδα Υγείας.
Η κάρτα Φροντίδα Υγείας έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει την κατάσταση με τα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, ιατρούς και άλλους συνεργαζόμενους παρόχους υγείας καθώς και τις προσφερόμενες παροχές τους χωρίς κανένα περιορισμό, με μόνη προϋπόθεση να ενημερώνει την ιστοσελίδα της. Όλα τα κέντρα είναι υποχρεωμένα να εξυπηρετούν τους κατόχους της κάρτας μέχρι και την ημερομηνία λήξης της κάρτας Φροντίδα Υγείας.
Η αμοιβή των συνεργαζόμενων κέντρων για τις παροχές προς τους κατόχους της κάρτας, θα καταβάλλεται απευθείας από τους κατόχους της κάρτας στο λογιστήριο αυτών, πριν την εκτέλεση της εκάστοτε εξέτασης. Το κόστος για κάθε εξέταση που θα διενεργείται από τους κατόχους της ειδικής κάρτας, έχει συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρείας και των συνεργαζόμενων διαγνωστικών κέντρων και ενδεικτικός τιμοκατάλογος αυτών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.kartafrontidaygeias.gr. Για να έχετε ενημέρωση για τον ακριβή τιμοκατάλογο των παροχών των συνεργαζόμενων φορέων πρέπει να επικοινωνείτε απευθείας με τον φορέα αυτό ο οποίος είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την ενημέρωση του τιμοκαταλόγου του προς τα μέλη της κάρτας Φροντίδα Υγείας.
Στην επιφάνεια της κάρτας Φροντίδα Υγείας αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του μέλους όπως έχει δηλωθεί στην αίτηση και πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο, η ημερομηνία λήξης της κάρτας και ο μοναδικός αριθμός της κάρτας, ο οποίος χρησιμεύει για να αναγνωρίζεται ο κάτοχος της κάρτας στις συναλλαγές του με τα συνεργαζόμενα κέντρα αλλά και με την εταιρεία.
Η κάθε κάρτα Φροντίδα Υγείας είναι ονομαστική και δεν μεταβιβάζεται. Επίσης :
• συνοδεύεται με πλήρες ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα συνεργαζόμενα κέντρα (διευθύνσεις, τηλέφωνα, παροχές), ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης της κάρτας αλλά και τους παρόντες όρους.
• για κάθε αλλαγή στις παροχές των συνεργαζόμενων κέντρων οι οποίες παρουσιάζονται στο ενημερωτικό υλικό που συνοδεύει την κάρτα, υπάρχει ενημέρωση στην ιστοσελίδα της κάρτας Φροντίδα Υγείας
• μπορεί να ακυρωθεί εφόσον δεν έχουν περάσει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της και δεν έχει γίνει χρήση της σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενους φορείς.
• πρέπει να επιδεικνύεται κατά την χρήση της σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενους φορείς, μαζί με κάποιο έγγραφο που να έχει φωτογραφία του κατόχου ώστε να γίνει η ταυτοποίηση (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα, κτλ.)
• δεν έχει κανένα απολύτως περιορισμό για την απόκτησή της (όριο ηλικίας, εθνικότητα, δημόσια ή ιδιωτική ασφάλεια, προϋπάρχουσες ασθένειες, κτλ.)
H κάρτα Φροντίδα Υγείας δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών της όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνα, κτλ., τα οποία κοινοποιούνται από τα ίδια τα μέλη. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών, υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα. Η εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στα μέλη της έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία, sms, mms κλπ. Η εταιρεία δύναται να γνωστοποιεί στους συνεργαζόμενους με αυτήν φορείς μόνο τον κωδικό της κάρτας του μέλους, το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης αυτού.
Οι παρόντες όροι καθώς επίσης και κάθε εξωσυμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας και των μελών, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και όλοι οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.
Σύνδεση μελών

Καταχωρείστε τον αριθμό της κάρτας σας για να δείτε τις παροχές των συνεργαζομένων ιατρών και οδοντιάτρων
Designed and produced by ypsom © 2013 Vivere Club. All Rights Reserved